Stanovisko výboru SČSPKS


22. 1. 2010         

Výbor Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů (dále jen SČSPKS) konstatuje, že se naplnily obavy avizované ve sdělovacích prostředcích a vydáním vládních nařízení č. 455/2009 Sb. ze dne 7. prosince 2009 a nařízení vlády č. 467/2009 Sb. ze dne 14. 12. 2009 byla protiústavním způsobem omezena vlastnická práva většiny pěstitelů kaktusů v ČR. Trestní odpovědnost byla nařízením vlády č. 455/2009 přesunuta od úmyslu (činu) do oblasti vlastnictví.

Výbor SČSPKS spatřuje v nařízení č. 455/2009 Sb. bezprecedentní porušení Listiny základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. – dále jen „Listina“), konkrétně tento akt považuje nucené omezení vlastnického práva, které je možné provést jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu (čl. 11, odst. 4, Listiny).

Výbor SČSPKS dále spatřuje ve vydání níže citovaných nařízení vlády další vyjmenovaná porušení ústavních práv zaručených Listinou:

Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky (čl. 4, odst. 3, Listiny). Výbor SČS PKS poukazuje na skutečnost, že rostliny, vyjmenované v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 455/2009 Sb. představují pouhý zlomek rostlin z rostlinné říše, které mají prokazatelně srovnatelný obsah psychotropních látek a jejichž pěstování zákon ani nařízení vlády neomezuje počtem rostlin (např. mák).
Výbor SČSPKS konstatuje, že není nikdy a ničím prokázáno, že pěstování kaktusů s obsahem meskalinu, ohrožuje zájmy společnosti. Není rovněž nikdy a ničím prokázáno, že by pěstitelé kaktusů s obsahem meskalinu, pěstovali tyto rostliny za účelem získání psychotropních látek.

Výbor SČSPKS je přesvědčen, že předkladatel návrhu nařízení vlády nemůže doložit, ve smyslu čl. 11, odst. 3 Listiny, že pěstování kaktusů, jako rostlin obsahujících meskalin bylo zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Za devadesát let organizovaného pěstování kaktusů není zaznamenán a zdokumentován jediný případ, kdy by výkon práva vlastnictví kaktusů poškozoval lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Výbor SČSPKS naopak poukazuje na skutečnost, že užití alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků způsobuje prokazatelně poškozování lidského zdraví (srv. s čl. 4, odst. 3, Listiny). Na tomto příkladu poukazuje výbor SČSPKS nerovný přístup vlády k různým skupinám občanů (článek 1, Listiny).

Vláda vydala své nařízení č. 455/2009 Sb. na základě ustanovení §289, odst. 3, zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a vymezuje množství více než 5 rostlin obsahující halucinogenní látku meskalin, jako znak trestného činu. Tím omezila vlastnická práva zaručená Listinou u všech občanů, kteří v dobré víře tyto rostliny do 31. 12. 2009 pěstovali. Výbor SČSPKS poukazuje na skutečnost, že meze základních práv a svobod mohou být, za podmínek stanovených Listinou, upraveny pouze zákonem (čl. 4, odst. 2 Listiny). Nařízení vlády je nižší právní normou než zákon. Výbor SČSPKS je přesvědčen, že ustanovení §289, odst. 3, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník nedává vládě ČR pravomoc omezit základní práva a svobody skupiny bezúhonných občanů.

Na základě ustanovení §289, odst. 2, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník vydala vláda své další nařízení č. 467/2009 Sb.. Tímto nařízením stanoví míru nebezpečnosti meskalinu pro společnost tím, že vyjmenovává druhy kaktusů, u kterých by se prokazovalo, ve směsi z nich získané, množství větší než malé meskalinu.

V tomto nařízení se objevilo zcela neodůvodněné a botanicky nesprávné vyjmenování několika druhů kaktusů. Tímto omezeným vyjmenováním není záměr zákona stanovit „množství větší než malé“ naplněn. U jiných rostlin, obsahujících meskalin, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 467/2009 Sb., a kterých je většina, se nedosáhlo žádné právní jistoty a jakékoli množství může být považováno za „větší než malé“ a právní stav, který zde byl před 1. 1. 2010, kdy si množství „větší než malé“ určoval v každém konkrétním případu soud a judikatura, se nezměnil.

Výbor SČSPKS se distancuje od medializace vlastnictví kaktusů jako drogového problému
a prohlašuje, že Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů je sdružením svéprávných občanů, kteří nepěstují kaktusy pro získání psychotropní látky.

Vyjmenováním druhů kaktusů v příloze 2 k nařízení vlády č. 467/2009 Sb., vláda přispěla k medializaci kaktusů jako potenciálního zdroje psychotropní látky. Na veřejnosti téměř neznámý meskalin, se díky nařízení vlády dostal do podvědomí české společnosti jako psychotropní látka postavená na roveň účinků marihuany. Výbor SČSPKS důrazně upozorňuje na nebezpečí, které pro českou společnost takové vnímání přináší. Ostatní podobné a pro laika nerozeznatelné druhy rodu Lophophora neobsahují meskalin, ale jedy přímo ohrožující život. Společnost SČSPKS se distancuje od následků, které nezodpovědná popularizace meskalinu může přinést.

Vládním nařízením č. 455/2009 došlo k neodůvodněnému, nucenému omezení vlastnického práva pěstitelů kaktusů, zaručeného ústavním pořádkem ČR. I přes veřejný mediální příslib ministryně spravedlnosti a písemný příslib předsedy vlády ČR, se výbor SČSPKS obává možné kriminalizace bezúhonných osob pěstujících kaktusy, jako svou zálibu. Výbor SČSPKS je připraven poskytnout součinnost a spolupracovat na změně zákonné úpravy tak, aby zájmy státu i pěstitelů kaktusů a sukulentů nebyly v konfliktu.

Výbor SČSPKS
E-mail: info@hortinfos.cz


Odkazy na související články

Informace pro české členy SČSPKS a ostatní pěstitele kaktusů a sukulentů (18. 12. 2009)
http://www.cs-kaktusy.cz/info/info_2009-12-19.htm

Petice STOP ZÁKAZU KAKTUSŮ
http://www.petice.net/kaktus

Jak podepsat petici STOP ZÁKAZU KAKTUSŮ krok za krokem
http://www.cact.cz/noviny/2009/12/navod.htm

Kaktusy – množství velké nežli malé
http://www.cact.cz/noviny/2009/12/petice.htm

Kaktusáři se nemají čeho bát?
http://www.cact.cz/noviny/2009/12/mescalin.htm

Začal novodobý hon na čarodějnice? Poznámka k vládnímu nařízení…
http://botany.cz/cs/zakaz-drzby-nekterych-rostlin/Poslední aktualizace 14.02.2010 © Webmaster Zdeněk Podešva